Meranie tlaku vody vo vodovodných systémoch a nádržiach

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Vodné hospodárstvo

  Vodné hospodárstvo sa zaoberá plánovaním, využívaním a ochranou vodných zdrojov. Patrí sem vodné hospodárstvo, ktorého cieľom je zabezpečiť dostatok pitnej vody pre ľudí a priemysel, ako aj ochrana pred povodňami a regulácia vodnej hladiny v rôznych oblastiach. Vodné hospodárstvo zahŕňa aj odstraňovanie odpadových látok z vody a údržbu vodných tokov.

  Meranie tlaku vody vo vodovodných systémoch a nádržiach

  Vodovodní rozvody

  Meranie tlaku vody vo vodovodných systémoch a nádržiach je dôležité na zabezpečenie optimálnej prevádzky vodovodnej siete. Tlak vody v potrubí sa musí udržiavať na správnej úrovni, aby sa zabezpečilo primerané zásobovanie domácností a priemyselných podnikov vodou. Na meranie tlaku vody sa používajú rôzne typy tlakomerov, ktoré sa umiestňujú priamo na potrubia alebo do nádrží. Tlakomery môžu byť digitálne alebo analógové, tie však v poslednom čase skôr ustupujú do úzadia a nahrádzajú ich digitálne tlakomery, ktoré dokážu merať tlak vody v rôznych jednotkách a ponúkajú ďalšie funkcie, ako je monitorovanie špičiek (kolísanie tlaku max/min) alebo zaznamenávanie nameraných hodnôt tlaku.

  Meranie tlaku vody je dôležité aj na kontrolu stavu vodovodných zariadení a predchádzanie nebezpečným situáciám, ako sú náhle výkyvy tlaku alebo poruchy vo vodovodnej sieti. Monitorovanie tlaku vody umožňuje rýchlo identifikovať potenciálne problémy v potrubí alebo nádržiach, ako sú úniky, poruchy ventilov alebo zmeny v prietoku vody. Správne meranie tlaku vody v potrubí a nádržiach umožňuje včasné odhalenie problémov a umožňuje efektívnu údržbu a opravy vodovodnej siete. Tlakomery Additel najčastejšie používajú naši zákazníci v priemysle. Na jednoduché aplikácie, kde sa vyžaduje len vizuálne odčítanie tlaku a špičky, používajú ADT 680. Pri aplikáciách, kde je potrebné údaje implementovať do riadiaceho systému, používajú predovšetkým tlakomer Additel 685, ktorý ponúka analógovú aj digitálnu komunikáciu. Tým sa zabezpečí bezpečnosť vodovodného systému a jeho správna funkčnosť.

  Ako merať tlak v potrubí?

  Monitorovanie výšky hladiny v čističkách odpadových vôd

  čistička odpadních vod

  V čistiarňach odpadových vôd sa zvyčajne monitoruje hladina vody v nádrži na účely správneho riadenia a prevádzky čistiarne. Hladinu v nádržiach možno monitorovať niekoľkými spôsobmi. Jedným z najstarších, najjednoduchších a najspoľahlivejších spôsobov merania hladiny v nádrži je použitie závesného plavákového spínača.

  Tento typ spínača je veľmi odolný a spoľahlivo funguje aj v nádržiach s veľkým množstvom pevných látok. Ďalšou dôležitou vlastnosťou je, že neobsahuje žiadne škodlivé látky, ako je ortuť alebo olovo, vďaka čomu je šetrný k životnému prostrediu. Tento spínač je tiež certifikovaný pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. Vďaka tejto certifikácii možno závesný plavákový spínač používať nielen v čistiarňach odpadových vôd, ale aj v iných priemyselných aplikáciách, kde sa kladú vysoké nároky na bezpečnosť.

  Ako monitorovať výšku hladiny?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky