Magnetický obtokový stavoznak BNA

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Meranie výšky hladiny

  Meradla a zariadení pre priemyselné kontinuálne a limitný meranie výšky hladiny (mezihladiny) kvapalných a sypkých látok od firiem KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH a Mütec Instruments GmbH. Pre kvapalné médiá sú v ponuke najmä meradla s plavákovým princípom merania (obtokové magnetické stavoznaky, limitné snímače a spínače, závesné spínače) a pre sypká médiá bezkontaktné meradla s princípom mikrovlnnej závory. Uplatnenie tieto zariadenia nachádzajú pri aplikácií v chemickom, petrochemickom a energetickom priemysle, vo vodohospodárstve, farmácii, na silách, násypkách a priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX). Väčšina z nich je vyrábaná zákazkovo a dajú sa tak prispôsobiť na mieru Vašich potrieb.

  Stavoznaky

  Stavoznaky

  Stavoznaky sú hladinomery s magnetickým prenosom, alebo priamym zobrazením umožňujúci zobrazenie výšky hladiny alebo mezihladiny v mieste merania bez potreby napájacieho zdroja. Fungujú na princípe dvoch spojených nádob a uplatnenie nachádzajú pri aplikáciách v chemickom, petrochemickom a energetickom priemysle, vo vodohospodárstve, farmácii a priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX).

  Limitné spínače hladiny

  Limitné spínače hladiny

  Limitné spínače hladiny sú plavákové hladinomery, ktoré umožňujú monitorovanie výšky hladiny alebo mezihladiny v jednej alebo viacerých úrovniach. Uplatnenie nachádzajú pri aplikácií v chemickom, petrochemickom a energetickom priemysle, vo vodohospodárstve, farmácii a priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX). Sú vyrábané zákazkovo a prispôsobené na mieru Vašich potrieb.

  Kontinuálne snímače hladiny

  Kontinuálne snímače hladiny

  Kontinuálne snímače hladiny sú plavákové hladinomery, ktoré pracujú na odporovom alebo magnetostrikčnými princípe. Umožňujú kontinuálne meranie výšky hladiny so snímaním na mieste merania alebo s diaľkovým prenosom. Uplatnenie nachádzajú pri aplikácií v chemickom, petrochemickom a energetickom priemysle, vo vodohospodárstve, farmácii a priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX). Sú vyrábané zákazkovo a prispôsobené na mieru Vašich potrieb.

  Príslušenstvo pre hladinomery

  Príslušenstvo pre hladinomery

  Príslušenstvo a doplnkový sortiment výrobcu KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH zahŕňa ďalšie meradlá a zariadenia na meranie výšky hladiny a určenie polohy. Nájdete v ňom magnetické spínače vrátane ovládacích permanentných magnetov na monitorovanie a snímanie polohy pohyblivých súčastí, náhradné diely alebo prevodníky signálov, iskrovo bezpečné oddeľovače a ochranné relé.


  Aplikace ke kategorii Meranie výšky hladiny

  ilustrační obrázek aplikace Monitorovanie výšky hladiny v čističkách odpadových vôd

  Monitorovanie výšky hladiny v čističkách odpadových vôd

  V čistiarňach odpadových vôd sa zvyčajne monitoruje hladina vody v nádrži na účely správneho riadenia a prevádzky čistiarne. Hladinu v nádržiach možno monitorovať niekoľkými spôsobmi. Jedným z najstarších, najjednoduchších a najspoľahlivejších spôsobov merania hladiny v nádrži je použitie závesného plavákového spínača.

  ilustrační obrázek aplikace Meranie výšky hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín

  Meranie výšky hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín

  Parná turbína je najbežnejší tepelný rotačný lopatkový motor, ktorý sa používa na premenu vnútornej energie pary na mechanickú energiu. Moderná energetická turbína sa skladá z niekoľkých technologických uzlov a jedným z týchto uzlov je kondenzačná nádrž. Tá slúži ako výmenník tepla, kde sa para vystupujúca z koncov turbíny kondenzuje na kvapalný vodný kondenzát.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorovanie minimálnej a maximálnej výšky hladiny u nádrží pohonných hmôt

  Monitorovanie minimálnej a maximálnej výšky hladiny u nádrží pohonných hmôt

  Sledovanie minimálnej a maximálnej hladiny paliva v nádržiach je dôležité z niekoľkých dôvodov. Monitorovanie minimálnej hladiny zabezpečuje, že je k dispozícii dostatok paliva, a monitorovanie maximálnej hladiny zabezpečuje, že nádrž nie je preplnená a že nehrozí únik paliva, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na životné prostredie. Túto aplikáciu možno typicky nájsť v nádržiach čerpacích staníc pohonných hmôt.

  ilustrační obrázek aplikace Stráženie minimálnej hladiny oleja v zhášacej tlmivke zemného spojenia

  Stráženie minimálnej hladiny oleja v zhášacej tlmivke zemného spojenia

  Zemniaca tlmivka sa používa na elimináciu nežiaduceho vlnenia elektrického napätia, ktoré môže vzniknúť pri prepínaní medzi rôznymi zdrojmi napájania alebo pri pripojení veľkých zdrojov záťaže. Minimálna hladina oleja v tlmivke zemného spojenia je nevyhnutná pre jej správnu činnosť a ochranu pred poškodením. Ak je hladina oleja príliš nízka, môže dôjsť k prehriatiu a poškodeniu tlmivky. Hladina oleja sa preto musí pravidelne kontrolovať a v prípade potreby dopĺňať.


  Novinky