Meranie tlaku plynu v bioreaktore

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Bioprocesy a bioreaktory

  Bioprocesy sú procesy používané na výrobu látok z biologických zdrojov, ako sú rastliny alebo mikroorganizmy. Tieto procesy sa často používajú vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle alebo na výrobu biopalív.

  Meranie tlaku plynu v bioreaktore

  Bioreaktor

  Meranie tlaku v bioreaktore je dôležitým procesom na monitorovanie stavu kultivácie mikroorganizmov a na zabezpečenie optimálnych podmienok pre rast buniek. Tlak v bioreaktore sa môže meniť v závislosti od typu kultúry, objemu a typu bioreaktora, ale vo všeobecnosti je potrebné udržiavať tlak na konštantnej úrovni, aby sa zabezpečil optimálny priebeh kultivácie. Na meranie tlaku v bioreaktore sa používajú rôzne snímače, napríklad presné referenčné tlakomery Additel alebo Bronkhorst EL-PRESS, ktoré môžu tlak aj regulovať (otvorením ventilu tlak znížiť). Tieto snímače sa umiestňujú priamo do bioreaktora a umožňujú nepretržité monitorovanie tlaku v reálnom čase.

  Ďalšou dôležitou súčasťou merania tlaku v bioreaktore je správna kalibrácia snímačov. Kalibrácia snímačov je proces, ktorý zabezpečuje, aby snímače presne merali tlak a boli v zhode s referenčnými hodnotami. Na kalibráciu snímačov sa používajú buď laboratórne kalibrátory Fluke, alebo prenosné automatické kalibrátory Additel série ADT760 a ADT761A. Kalibrácia snímačov sa musí vykonávať pravidelne, aby sa zabezpečila presnosť merania tlaku v bioreaktore. Správna kalibrácia snímača umožňuje presnejšie monitorovanie tlaku v bioreaktore a v konečnom dôsledku vedie k lepšej kontrole procesu kultivácie mikroorganizmov.

  Ako merať a regulovať tlak plynu?

  Meranie teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktoroch

  bioreaktor

  Presnosť a opakovateľnosť rôznych chemických reakcií závisí nielen od množstva a koncentrácie príslušných látok, ale aj od zabezpečenia optimálnych požiadaviek na prostredie v reaktore.

  Spoločnosť Vaisala ponúka rôzne typy snímačov na meranie teploty, vlhkosti, rosného bodu alebo koncentrácie CO2, ktoré spoľahlivo zabezpečia opakovateľnosť reakcií. Zároveň ponúka aj snímače koncentrácie peroxidu vodíka (H2O2), ktoré sa používajú počas čistenia reaktora na zabezpečenie biologickej čistoty reaktora pred začatím výroby a na zabezpečenie čistoty konečného produktu.

  Meranie pre bioreaktory

  Výroba bioplynu/biometánu

  Výroba bioplynu

  Biometán dláždi cestu k ekologickejšej budúcnosti a prechod na obnoviteľné zdroje energie je populárny vo veľkých ekonomikách. Neefektívna výroba však môže ekologické podnikanie obrátiť naruby. Hoci časť metánu bude vždy unikať, zariadenie MGP262 je jediným nástrojom na minimalizáciu nákladných a škodlivých únikov metánu. Zariadenie MGP262 vám dáva možnosť kontrolovať svoj proces a sústrediť sa na výrobu čo najlepšieho biometánu.

  Spoločnosť Vaisala vám umožňuje pozitívne ovplyvniť životné prostredie a vaše hospodárske výsledky. Ak chcete optimalizovať výrobu a zvýšiť výnosy a kvalitu, spoločnosť Vaisala ponúka odpovede novej generácie, ktoré pomáhajú umožniť skutočne obehové hospodárstvo. Sortiment prístrojov na meranie bioplynu od spoločnosti Vaisala je prvý, ktorý je optický, má certifikát ATEX a je skonštruovaný tak, aby fungoval priamo na pracovisku, meral priamo na linke bez systémov na odber vzoriek. Výhody sú zrejmé - kompaktné rozmery, žiadne pohyblivé časti.

  Ako zefektívniť výrobu bioplynu?

  Dávkovanie kvapalín a plynov do bioreaktorov

  Bioreaktor

  Či už používate bioreaktor na výrobu inzulínu, bioetanolu a iných biopalív, liekov, komplexných organických molekúl, vitamínov, vakcín alebo farbív, potrebujete podávať alebo dávkovať kvapalné a plynné zložky. Presnosť a opakovateľnosť tohto dávkovania je kľúčová, pretože nesprávne pomery zložiek môžu výrazne ovplyvniť účinnosť procesu.

  Aby bioproces fungoval správne, musí sa do kultivačného média privádzať sterilná zmes plynov, t. j. bioreaktor musí byť plynofikovaný. Či už je potrebné privádzať sterilný vzduch, kyslík, dusík a oxid uhličitý, alebo iný plyn.

  Pokiaľ ide o kvapaliny, musíte presne dávkovať rôzne živiny, pufre a činidlá, ktoré spolu vytvárajú optimálne prostredie pre mikroorganizmy. To kladie vysoké nároky na prístroj, ktorý musí byť kompatibilný s čo najširším spektrom kvapalín.

  Ani jedna z týchto požiadaviek nepredstavuje pre vysoko presné hmotnostné prietokomery Bronkhorst problém.

  Ako dávkovať plyny v bioreaktore?

  Ďalšie odvetvia


  Novinky