Regulátor/kalibrátor PPC4

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Regulátor/kalibrátor PPC4

  Vysoko výkonný regulátor/kalibrátor tlaku

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Fluke Calibration špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

  PPC4 je vysoko výkonný kalibrátor s reguláciou tlaku pre skúšanie pneumatických prístrojov na meranie tlaku, vrátane digitálnych tlakomerov, manometrov, snímačov tlaku a prevodníkov tlaku. PPC4, piata generácia tlakového regulátora / kalibrátora firmy DHI, naďalej vyniká kombináciou prvotriednej výkonnosťou, prevádzkové univerzálnosťou a dlhodobou spoľahlivosťou.

  Vlastnosti regulátora/kalibrátora tlaku FLUKE Calibration PPC4

  Najvyššia dosiahnuteľná presnosť ovládania tlaku – poskytuje najširší použiteľný pracovný rozsah

  Užívateľské rozhranie je možné vybrať podľa použitia a rozpočtu. Pre používateľov, ktorí riadia zariadenie z predného panela, je navrhnuté nové rozšírené používateľské rozhranie „Advanced“ s grafickým farebným displejom a navigáciou typu „point-and-click“. Užívateľské rozhranie Advanced možno zobraziť v 11 jazykoch, vrátane češtiny! Pre systémové aplikácie a ak bude PPC4 riadený väčšinu času počítačom je určený predný panel so základným užívateľským rozhraním „Basic“. Ako základná verzia PPC4, tak i PPC4-ui s užívateľským rozhraním Advanced, sú vybavené štandardným diaľkovým rozhraním a prípojkou USB na prednom paneli, určenú pre pripojenie k PC.

  Moduly rezonančných referenčných tlakových snímačov (Q-RPT)

  Referenčné meranie tlaku je zabezpečené modernou technológiou kmitajúceho  kremenného kryštálu. Tieto snímače tlaku mimo ich unikátnych schopností merania tlaku ponúkajú tiež výhodu minimálneho zahrievacieho času, nezávislosť na vlastnostiach plynu, izoláciu meracieho elementu od skúšobného média a minimálnu citlivosť na priestorovú orientáciu. Štandardne zabudovaný barometer umožňuje prepínanie medzi režimami pretlaku a absolútneho tlaku. Snímač Q-RPT je k dispozícii v troch triedach presnosti, od triedy Premium s jedinečnou vysokou presnosťou až po ekonomickú triedu Full Scale Standard. Funkcia AutoRange ™ umožňuje pre konkrétny kalibrovaný rozsah neobmedzenú voľbu rozsahu, rýchlu a jednoduchú optimalizáciu rýchlosti regulácie tlaku, neistoty merania, limitov regulácie a limitov ochrany proti tlakovému preťaženiu. S PPC4 nemusíte stanovovať neistotu. Kalibrátor je schopný v reálnom čase počítať a zobrazovať neistotu merania.

  Veľmi vysoká presnosť merania tlaku a patentovaná regulácia tlaku

  Presnosť regulácie tlaku má pri kalibrácii v dynamickom (aktívnom) režime regulácie priamy vplyv na presnosť merania tlaku. Pri použití viacrozsahových regulátorov je toto obzvlášť dôležité v najnižších rozsahoch. Patentovaná regulácia tlaku pomocou dvojstavového riadenia a rýchleho uzatváracieho ventilu má zachovanú presnosť regulácie v tlakovom rozpätí 50: 1 a oproti regulátorom so špecifikovanou presnosťou regulácie v percentách z plného rozsahu umožňuje zmenu rozsahu bez zhoršenia vplyvu chyby regulácie.

  Rozšírenie systému

  Bez ohľadu na to, aké užívateľské rozhranie PPC4 si vyberiete, je k dispozícii celý rad možností vytvorenia automatizovaného kalibračného systému. Do regulátora PPC4 môže byť inštalovaný jeden, dva, alebo žiadny vnútorný modul Q-RPT. Do systému je možné tiež ľahko integrovať až dva vonkajšie moduly Q-RPT inštalované v referenčnom tlakomere RPM4. Externý prístroj RPM4 je do systému PPC4 sériovo pripojený pomocou kábla RS-232. Moduly Q-RPT prístroja RPM4 sa stanú súčasťou systému PPC4 a sú ním riadené s jasnou identifikáciou pre obsluhu. K systému pokrývajúcemu celý rozsah merania sa skúšané zariadenie pripája iba jedinou prípojkou.

  Široký tlakový rozsah

  PPC4 reguluje tlak patentovaným systémom regulácie pomocou dvojstavového riadenia a rýchleho uzatváracieho ventilu (positive shut-off). Výhodou tejto regulácie je vysoká spoľahlivosť, veľmi široký dynamický rozsah a minimálna spotreba plynu. Vďaka použitému spôsobu regulácie je zabezpečená rýchla a presná regulácia tlaku až do pomeru 50:1 s jedným vysokotlakým napájacím zdrojom. PPC4 ponúka presnosť regulácie 0,002 % z odčítania až do 2 % maximálneho tlaku regulátora. To umožňuje PPC4 pokrytie veľmi širokého rozsahu tlaku bez zhoršenia neistoty generovaného tlaku v nižších rozsahoch, ako je to u iných regulátorov. Modul regulácie tlaku systému PPC4 vďačí za svoju spoľahlivosť elektromagnetickým ventilom so zdvihom menším než 0,5 mm použitým pri nízkej operačnej frekvencii. Piata generácia regulácie tlaku „positive shut-off“ má zlepšenú presnosť regulácie pri nízkom absolútnom tlaku a možnosť vypnutia regulácie pre dosiahnutie čo najvyššieho vákua pri nastavení nuly.

  Užívateľské rozhranie regulátora / kalibrátora tlaku FLUKE Calibration PPC4

  Výber používateľského rozhrania PPC4 – manuálne alebo riadené počítačom

  U PPC4 si môžete vybrať užívateľské rozhranie, ktoré vám bude viac vyhovovať. Pre tých, ktorí chcú prístroj manuálne ovládať, je určené plnohodnotné výkonné užívateľské rozhranie Advanced s farebným grafickým displejom a navigáciou v menu pomocou tlačidla point-and-click. Pre počítačom riadené inštalácie s príležitostným manuálnym ovládaním je určené lacnejšie základné užívateľské rozhranie Basic. V oboch prípadoch je možné pre manuálne ovládanie z počítača cez USB port.

  PPC4 s rozhraním Basic aj Advanced majú všetky vlastnosti, ktoré sa očakávajú od moderných prístrojov

  • odolná robustná konštrukcia umožňujúca prepravu prístroja bez špeciálnych obalov
  • užívateľské rozhranie Advanced v 11 jazykoch vrátane češtiny
  • pokrytie absolútneho tlaku a pretlaku v rozsahu od 1 kPa do 14 MPa, vrátane veľmi malého diferenčného tlaku
  • presnosť regulácie do ± 4 ppm rozpätia snímača Q-RPT, preddefinovanou hodnotou je ± 0,005% rozsahu upraveného funkciou AutoRange
  • tri rôzne triedy presnosti snímačov Q-RPT umožňujú splniť rôzne požiadavky na pokrytie rozsahov skúšaných tlakomerov
  • výpočet a zobrazenie neistoty merania v reálnom čase je zobrazené na displeji používateľského rozhrania Advanced a je k dispozícii aj cez komunikačné rozhranie
  • snímače Q-RPT môžu byť umiestnené v externom prístroji RPM4, takže regulátor PPC4 sa nemusí odosielať na kalibráciu
  • funkcie AutoRange pomocou niekoľkých jednoduchých zadaní hodnôt optimalizuje a nastavuje meracie, regulačné a bezpečnostné funkcie pre špecifický rozsah aktuálneho kalibračného postupu
  • regulácia tlaku v dynamickom alebo statickom režime s preddefinovanými alebo užívateľskými parametrami
  • príkazy diaľkového ovládania sú zhodné s regulátormi tlaku PPC3.
  • prípojka USB na prednom paneli pre ovládanie z PC
  • rôzne možnosti pripojenia k počítaču: v cene je RS232 a USB na prednom paneli a voliteľne IEEE.488.2 alebo Ethernet a USB na zadnom paneli
  • okamžité prepínanie medzi absolútnym tlakom, pretlakom a kombinovaným režimom pretlak / podtlak
  • okamžité prepínanie medzi regulačným a meracím režimom bez zmeny hodnoty tlaku
  • automatické nulovanie pri odvzdušnení do atmosféry
  • 16 SI a amerických jednotiek tlaku a tiež užívateľom definovateľné jednotky
  • jednoduchá, objektívne indikácia platnosti hodnoty tlaku s možnosťou nastavenia kritérií
  • automatická korekcia odľahlosti referenčných úrovní podľa typu média
  • vstavané programovateľné kalibračné sekvencie s vyhodnotením
  • voliteľný doplnok pre riadenie ventilov nachádzajúce uplatnenie pri návrhu systémov
  • voliteľný doplnok samočistiaceho odlučovača kvapaliny (SPLT) pre ochranu prístroja pred kontamináciou kvapalinou
  • pamäť typu „flash“ pre jednoduchú aktualizáciu vnútorného programového vybavenia, ktoré je dostupné zadarmo na www.flukecal.com

  … a omnoho viac.

  Výpočet neistoty merania v reálnom čase

  Neistota meraného a generovaného tlaku sa podľa zložiek neistôt upraviteľných užívateľom vypočítava nepretržite. Plnohodnotné užívateľské rozhranie kalibrátora PPC4-ui je vybavené kvalitným veľkým farebným grafickým displejom a ovládaním point-and-click. Ovládanie je rýchle a veľmi intuitívne. Otvorená architektúra a možnosť pripojenia vonkajšieho referenčného prístroja ponúka všestranné použitie a jednoduchú konfiguráciu a re-konfiguráciu systému.

  Displej PPC4

  Displej PPC4

  Displej PPC4

  Displej PPC4

  Displej PPC4

  Displej PPC4

  PPC4 Command Interpreter

  PPC4 Command Interpreter umožňuje prístroju PPC4 prijať, „preložiť“ a reagovať na špeciálne diaľkové príkazy, vrátane príkazov používaných inými výrobcami. Táto funkcia sa môže použiť pre emuláciu iných regulátorov tlaku, takže sa PPC4 môže použiť s kalibračnými programami napísanými pre prístroje iných výrobcov. Command Interpreter umožňuje implementáciu PPC4 do existujúceho systému bez potreby nákladných úprav pôvodného programu.

  Moduly Q-RPT (quartz reference pressure transducers) pre FLUKE Calibration PPC4

  Modul Q-RPT

  Modul Q-RPT

  Moduly Q-RPT merajú tlak na základe zmeny prirodzenej frekvencie kmitania kremenného kryštálu, ktorá je spôsobená pnutím vyvolaným tlakom. Individuálnym vyhodnocovaním a charakterizáciou pomocou najpresnejších automatických etalónov tlaku sa robí výber snímačov tlaku pre Q-RPT moduly. Použité sú len snímače spĺňajúce požadovanú úroveň linearity, opakovateľnosti a stability. Špeciálny spôsob kompenzácie vychádza z viac ako 20 rokov skúseností s tisíckami rezonančnými snímačmi tlaku a používa sa pre optimalizáciu metrologických charakteristík potrebných pre prenosný etalón. Pre optimálne splnenie výkonnostných a cenových požiadaviek sú k dispozícii tri triedy modulov Q-RPT – Full Scale Standard (f), Standard (s) a Premium (p). Moduly Q-RPT majú rezonančný snímač zabudovaný do pevnej štandardizovanej zostavy, ktorá chráni snímač pred nežiaducim namáhaním pri pripájaní. Zostava obsahuje aj miniatúrne ventily, ktoré umožňujú vykonávanie automatického nulovania, zmeny režimu merania a prepínanie aktívnych modulov.

  Dynamická kompenzácia atmosférického tlaku pomocou nezávislého vstavaného barometra umožňuje v ktoromkoľvek okamihu rýchle prepínanie medzi absolútnym tlakom a pretlakom bez významného vplyvu na neistotu merania. K tejto funkcii nie je potrebné dodatočné zariadenie alebo voliteľné príslušenstvo.

  Tento barometer sa používa len na meranie malých zmien atmosférického tlaku v priebehu merania pretlaku, takže vplyv jeho absolútnej chyby a driftu na neistotu merania je zanedbateľný. Pre prepínanie medzi absolútnym tlakom, pretlakom alebo podtlakom pri jednom snímača Q-RPT nie sú potrebné žiadne prídavné zariadenia alebo špeciálne kalibračné operácie a nastavenia. Neobmedzená voľba rozsahu (Infinite Ranging) zabezpečuje prístroju PPC4 nebývalú univerzálnosť prispôsobenie širokému sortimentu skúšaných prístrojov. Vďaka ľahko použiteľnej funkcii AutoRange postačuje pre optimalizáciu všetkých vlastností regulátora podľa požadovaného rozsahu iba niekoľko jednoduchých zadaní parametrov, alebo jeden diaľkový príkaz.

  Výhody modulov Q-RPT

  Okrem vynikajúcich metrologických charakteristík majú moduly Q-RPT nasledujúce výhody:

  • Zanedbateľná doba nábehu
  • Nezávislosť na druhu plynu
  • Kremenný kryštál izolovaný od tlakového média
  • Minimálna citlivosť na polohu

  Neobmedzená voľba rozsahu (Infinite Ranging) zabezpečuje prístroju PPC4 nebývalú univerzálnosť

  Neobmedzená voľba rozsahu zabezpečuje prístroju PPC4 nebývalú univerzálnosť a prispôsobenie širokému sortimentu skúšaných prístrojov. Vďaka ľahko použiteľnej funkcii AutoRange postačuje pre optimalizáciu všetkých vlastností regulátora podľa požadovaného rozsahu iba niekoľko jednoduchých zadaní parametrov, alebo jeden diaľkový príkaz. Zadáva sa iba hodnota maximálneho tlaku, režim merania a v prípade potreby špecifikácie skúšaného tlakomeru, potom:

  • Je vybraný modul Q-RPT. Ak je v systéme PPC4 k dispozícii niekoľko modulov Q-RPT, je automaticky označený a vybraný optimálny modul pre pokrytie daného rozsahu.
  • Je nastavená jednotka merania.
  • Je aktivovaný režim merania – absolútny tlak, pretlak alebo kombinovaný pretlak / podtlak.
  • Rozlíšenie displeja je nastavené na primeranú úroveň.
  • Limity regulácie tlaku sú nastavené tak, aby vyhovovali pracovnému rozsahu.
  • Pre automatickú ochranu skúšaného prístroja sa podľa aktuálneho rozsahu nastavia limity ochrany proti tlakovému preťaženiu.
  • Neistota merania je znížená úmerne k vybranému rozsahu (platí len pre triedu Full Scale Standard a Premium).

  Referenčné snímače tlaku (Q-RPT) kalibrátora PPC4 a ich rozsahy:

  Označenie Q-RPT Verzia SI Verzia US
  Maximálny tlak
  [kPa] abs.
  Maximálny tlak
  [kPa] přetlak
  Maximálny tlak
  [psi] abs.
  Maximálny tlak
  [psi] přetlak
  A14M 1, u 14 000 14 000 2 000 2 000
  A10M 1 10 000 10 000 1 500 1 500
  A7M 1, u 7 000 7 000 1 000 1 000
  A3.5M 1 3 500 3 500 500 500
  A2M 1, u 2 000 2 000 300 300
  A1.4M 1 1 400 1 400 200 200
  A700K 1, u 700 700 100 100
  A350K1 350 250 50 35
  A200K 1, u 200 100 30 15
  A160K 1 160 60 23 8
  A100K 1 110 10 16 1,5
  G200K 2 200 30
  G100K 2 100 15
  G15K 2 15 2,2
  BG15K 3 15 2,2
  BA100K 4 70 až 110 10,2 až 16
  1. Všetky snímače AXXXX merajú absolútny tlak, pretlak a pretlak / podtlak.
  2. Všetky snímače GXXXX merajú iba pretlak
  3. BG15K meria pretlak od -15 do +15 kPa (od -2,2 do +2,2 psi).
  4. BA100K meria barometrický tlak.
   u Rozsah je k dispozícii ako pomocný snímač. A200K má rozsah abs. tlaku do 300 kPa a pretlaku do 200 kPa.

  Pre verzie SI sú menovité rozsahy definované v kPa, čo je i základná jednotka postroja.
  Rozsahy v ostatných jednotkách sú ekvivalenty rozsahov v kPa.

  Snímače Q-RPT sa vyrábajú v troch triedach technických parametrov

  Väčšina snímačov Q-RPT je k dispozícii vo všetkých troch triedach:

  PPC4-graf nejistoty

  PPC4-graf nejistoty

  Trieda Full Scale Standard snímačov Q-RPT

  je určená pre aplikácie, kde kalibrované prístroje majú presnosť udávanú v „% z plného rozsahu“ a kde má mať etalón neistotu ± 0,015% alebo nižšiu. Jeden snímač Q-RPT triedy Full Scale Standard môže pokryť široký rozsah skúšaných prístrojov, pretože má neistotu ± 0,015% z rozpätia ktoréhokoľvek rozsahu upraveného funkciou AutoRange (rozpätie môže byť pomocou funkcie AutoRange znížené až na 30% maximálneho rozpätie snímača Q-RPT). Snímače Q-RPT triedy Full Scale Standard sú najlacnejšími snímačmi pre PPC4, ale napriek tomu získavate všetky vynikajúce funkcie a neprekonateľnú reguláciu tlaku kalibrátora PPC4. Trieda Full Scale Standard sa označuje písmenom „f“ za typovým číslom snímača Q-RPT (napríklad A7Mf).

  Trieda Standard snímačov Q-RPT

  je určená pre aplikácie, kde je výhodnejšie použiť etalón s neistotou udávanou „z odčítania“ skôr ako konštantná hodnota v danom rozsahu. Neistota merania ± 0,01% z odčítania a presnosť ± 0,008% z odčítania umožňuje kalibrovať alebo skúšať aj veľmi presné prístroje. Trieda Standard sa označuje písmenom „s“ za typovým číslom snímača Q-RPT (napríklad A10Ms).

  Trieda Premium snímačov Q-RPT

  definuje PPC4 ako najmodernejší a najpresnejší digitálny referenčný tlakomer určený pre aplikácie vyžadujúce najvyšší možný výkon. Trieda Premium má neistotu merania pre jeden rok ± 0,008% z odčítania a presnosť ± 0,005% z odčítania od 30% do 100% rozpätia rozsahu AutoRange. Rozpätie môže byť pomocou funkcie AutoRange znížené až na 30% maximálneho rozpätie snímača Q-RPT. Trieda Premium sa označuje písmenom „p“ za typovým číslom snímača Q-RPT (napríklad A700Kp).

  Technické parametre regulátora/kalibrátora tlaku FLUKE Calibration PPC4

  Všeobecné technické údaje

  Požiadavky na napájanie 100 až 240 V st. 50/60 Hz, spotreba max. 70 W
  Rozsah normálnych pracovných teplôt 10 °C až 40 °C
  Rozsah skladovacích teplôt -20 °C až 70 °C
  Vibrácie Vyhovuje norme MIL-T-28800D
  Hmotnosť 16,6 kg
  Rozmery (v x š x h) PPC4: 19 cm x 35 cm x 41 cm
  PPC4-ui: 19 cm x 35 cm x 45 cm
  Rozhranie diaľkovej komunikácie RS232 (COM1, COM2), USB (predný panel)
  Voliteľné: IEEE-488.2 alebo Ethernet a USB (na zadnom paneli)
  Podporované jazyky
  (užívateľské rozhraní Advanced)
  Angličtina, Čeština, Čínština (zjednodušená), Čínština (tradiční), Francúzština, Japonština, Taliančina, Nemčina, Portugalčina, Ruština a Španielčina
  Tlakové rozsahy Od vákua do 14 MPa (140 bar)
  Pracovné médium Čistý, suchý, nekorozívny plyn
  Napájací tlak Maximálny požadovaný nastavený tlak +70 kPa
  Tlak na prípojke Exhaust (odfuk): Atmosféra alebo vákuum pre pretlak nižší než 35 kPa
  Tlakové pripojenia TEST (+),TEST (-): 1/8″ NPT vnútorný závit
  Supply (napájení): 1/8″ NPT vnútorný závit
  Exhaust (odfuk): 3/8″ NPT vnútorný závit
  ATM (odvzdušnenie): 10-32 UNF
  Limity tlakového preťaženia Maximálny pracovný tlak: 103 % maxima snímača Hi Q-RPT
  Maximálny tlak na prípojke TEST bez poškodenia: 115 % maxima snímača Hi Q-RPT
  Pomocný snímač (ak je použitý) Rozlíšenie: 0,001 % z rozsahu
  Presnosť: 0,1 % z rozsahu

  Meranie tlaku

  Doba nábehu: Nevyžadovaná; pri studenom štarte doporučená stabilizácia 30 minút
  Rozlíšenie: Až 1 ppm, nastaviteľné používateľom
  Vplyv zrýchlenia Maximálne ±0,008 %/g, prevádzka pod uhlom ±20 ° od vztiahnutej roviny bez významného vplyvu
  Predpokladaná ročná stabilita: 1 ±0,005 % z odčítania (Pretlak alebo absolútny tlak, predpokladá pravidelné použitie funkcie AutoZero)

  Triedy modulov Q-RPT (viď Moduly Q-RPT)

  Full Scale Standard (f) Standard (s) Premium (p)
  Presnosť 2 ±0,01 % z rozpätia upraveného funkciou AutoRange 4 ±0,008 % z odčítania 5 ±0,005 % z odčítania 7
  Neistota merania 3 ±0,015 % z rozpätia upraveného funkciou AutoRange 4 ±0,01 % z odčítania 6 ±0,008 % z odčítania 8
  1. Predpokladaná stabilita snímača Q-RPT na 1 rok (k = 2) predpokladá pravidelné používanie funkcie AutoZero. Pri meraní pretlaku prebehne funkcia AutoZero automaticky pri každom odvzdušnení. V absolútnom režime merania sa vykonáva funkcia AutoZero porovnaním s barometrickou referenciou. Predpokladaná ročná stabilita merania v absolútnom režime bez použitia funkcie AutoZero je ± (0,005% rozpätia snímača Q-RPT + 0,005% z odčítania).
  2. Kombinovaná chyba linearity, hysterézie a opakovateľnosti. Ak použijete absolútny snímač Q-RPT (Axxx) pre meranie pretlaku, pridajte k neistote hodnotu ± 1 Pa, aby sa zohľadnilo rozlíšenie a krátkodobá stabilita vstavaného barometra.
  3. Maximálna odchýlka indikovanej hodnoty snímača Q-RPT od skutočnej hodnoty použitého tlaku, ktorá zahŕňa presnosť, odhadovanú ročnú stabilitu, vplyv teploty a neistotu kalibrácie. Jedná sa o rozšírenú (k = 2) neistotu podľa odporúčaní ISO „Guide až the Expression of Uncertainty in Measurement“.
  4. Rozpätie upravené funkciou AutoRange nemôže byť menšie ako 30% rozpätie snímača Q-RPT (alebo 10% rozpätia snímačov BG15K a G15K).
  5. Hodnota ± 0,008% z odčítania platí od 30% do 100% rozpätia snímača Q-RPT. V rozsahu pod 30% rozpätia je presnosť ± 0,0024% rozpätia snímača Q-RPT.
  6. Hodnota ± 0,01% z odčítania platí od 30% do 100% rozpätia snímača Q-RPT. V rozsahu pod 30% rozpätia je neistota merania ± 0,003% rozsahu snímača Q-RPT.
  7. Hodnota ± 0,005% z odčítania platí od 30 do 100% akéhokoľvek rozpätia upraveného funkciou AutoRange, ktoré je väčšie alebo rovné 30% rozpätia snímača Q-RPT. V rozsahu pod 30% rozpätia upraveného funkciou AutoRange je presnosť ± 0,0015% rozpätia upraveného funkciou AutoRange alebo ± 0,0005% rozpätia snímača Q-RPT, platí hodnota, ktorá je väčšia.
  8. Hodnota ± 0,008% z odčítania platí od 30 do 100% akéhokoľvek rozpätia upraveného funkciou AutoRange, ktoré je väčšie alebo rovné 30% rozpätia snímača Q-RPT. V rozsahu pod 30% rozpätia upraveného funkciou AutoRange je neistota merania ± 0,0024% rozpätia upraveného funkciou AutoRange alebo ± 0,0007% rozpätia snímača Q-RPT, platí hodnota, ktorá je väčšia. Poznámka: podrobný rozbor neistôt snímačov Q-RPT kalibrátora PPC4 nájdete v dokumente DHI technical note 8050TN11.

  Regulácia tlaku, všetky rozsahy

  Režimy a indikácie platnej hodnoty tlaku
  Statický režim regulácie tlaku Tlak v uzavretom skúšanom objeme sa nastaví do blízkosti požadovanej hodnoty v rámci intervalu „hold“ a potom sa zastaví regulácia tlaku. Hodnota tlaku je platná, keď je vnútri intervalu „hold“ a je splnené kritérium stability.
  Dynamický režim regulácie tlaku Tlak sa nastaví na požadovanú hodnotu v rámci intervalu „hold“ a je nepretržite regulovaný čo najbližšie požadovanej hodnote. Hodnota tlaku je platná, keď je vnútri intervalu „hold“.
  Nastaviteľné regulačné parametre Limit „hold“, kritérium stability (preddefinované hodnoty si môže užívateľ upraviť)
  Technické údaje regulácie tlaku
  Presnosť regulácie ± 4 ppm rozpätie aktívneho snímača Q-RPT alebo ± 0,4 ppm rozpätie snímača Hi Q-RPT, platí hodnota, ktorá je vyššia.
  Najnižšia regulovateľná hodnota tlaku v dynamickom režime Pretlak: Nula sa nastaví automatickým odvzdušnením. Najnižší bod nad alebo pod nulou je obmedzený iba rozlíšením snímača Q-RPT a presnosťou regulácie.
  Absolútny tlak, podtlak: ± 0,05% rozpätia snímača Q-RPT alebo 1 kPa, platí hodnota, ktorá je vyššia
  Najnižšie nastaviteľný tlak (absolútny tlak, podtlak) voliteľnou výbavou „low ultimate pressure“: typicky 50 Pa (0.5 mbar), v závislosti na zdroji vákua a konfigurácii skúšaného objemu
  bez voliteľnej výbavy „low ultimate pressure“: 200 až 700 Pa (2 až 7 mbar) v závislosti na zdroji vákua a konfigurácii skúšaného objemu
  Typická doba pre nastavenie platné hodnoty tlaku (limit „hold“ 0,005%, skúšaný objem 50 cm3) 15 až 35 s
  Prechod z odvzdušnenia na plný rozsah (skúšaný objem 50 cm3) 30 s
  Optimálny skúšaný objem 0 až 2 MPa 0 až 1 000 cm3
  3,5 až 14 MPa 0 až 500 cm3

  Informácie pre objednávanie regulátora / kalibrátora tlaku FLUKE Calibration PPC4

  Otvorená architektúra – príklady možnej konfigurácie systému PPC4:

  PPC4 - konfigurace

  PPC4 – možná konfigurace

  • PPC4 s jedným alebo dvoma vstavanými modulmi Q-RPT funguje ako samostatný regulátor / kalibrátor v jednej skrinke.
   PPC4 bez vstavaného modulu Q-RPT a jedného externého prístroja RPM4 (s jedným alebo dvoma modulmi Q-RPT) vytvárajú systém, ktorého referenčné meranie tlaku je mimo regulátor tlaku. Táto konfigurácia je vhodná, ak je obava zo vzniku možnej tlakovej diferencie medzi regulátorom a miestom merania, alebo ak je pre regulátor výhodné trvalé umiestnenie mimo referenčné tlakomery.
   PPC4 bez vstavaného modulu Q-RPT (len s pomocným snímačom tlaku) funguje ako lacný prístroj pre automatické nastavovanie a reguláciu tlaku pri rôznych konfiguráciách pri kalibrácii a skúšaní. Napríklad ako automatický regulátor tlaku pre systém piestového tlakomera PG7000.

  Konfigurácia regulátora / kalibrátora PPC4

  Stanovte maximálny požadovaný regulovaný tlak (až do 14 MPa)

  1. Vyberte snímač Q-RPT alebo pomocný snímač zodpovedajúci vybranému maximálnemu tlaku a zvoľte jeho triedu (viď. Snímače Q-RPT):
   1. Full Scale Standard Q-RPT
   2. Standard Q-RPT
   3. Premium Q-RPT
   4. Pomocný snímač
  2. V prípade potreby vyberte nízkotlaký (Lo) snímač Q-RPT:
   • Full Scale Standard Q-RPT
   • Standard Q-RPT
   • Premium Q-RPT
  3. Vyberte prevedenie užívateľského rozhrania predného panelu:
   • PPC4 pre základné (Basic, 2 x 20 znaovů, 10 kláves)
   • PPC4-ui pre plnohodnotné (Advanced, farebný displej, kompletná klávesnica, tlačítko point-and-click, voľba jazyka)
  4. Zostavte jednotlivé komponenty do typového označenia napr. PPC4 A7Mp/A700Ks, PPC4-ui A700Kf
  5. Vyberte voliteľné vybavenie:
   • Jednotky – menovité rozsahy v SI alebo US jednotkách
   • Konformita CE
   • Komunikačné rozhranie – pridajte IEEE-488.2 alebo Ethernet a zadné USB
   • Znížený najnižší nastaviteľný tlak (Low ultimate pressure option)

  Príklady typov PPC4

  Označenie Snímače Q-RPT Užívateľské rozhranie
  Hi Lo
  PPC4-ui A10Mp/A2Mp A10M, trieda Premium A2M, trieda Premium Advanced (plnohodnotné)
  PPC4-ui A350Ks A350K, trieda Standard žiadny Advanced
  PPC4 A700Ku/A200Kp žiadny (pomocný snímač A700Ku) A200K, trieda Premium Basic (základné)
  PPC4 A7Mu žiadny (pomocný snímač A7Mu) žiadny Basic

  Voliteľné vybavenie

  Označenie Objednávacie číslo Popis
  PPC4-IEEE 3343306 rozhranie IEEE-488.2 na zadnom paneli
  PPC4-TCP/IP & USB 3343314 rozhranie Ethernet a USB na zadnom paneli (toto vybavene nie je možné vybrať súčasne s IEEE)
  PPC4-LOW-ULT-P 3567260 Low ultimate pressure option, zníži najnižší nastaviteľný tlak (regulovateľný) na hodnotu zhruba 50 Pa

  Q-RPT

  Duálne alebo jednoduché zostavy snímačov Q-RPT. Vynikajúce technické parametre merania tlaku kalibrátora PPC4 sú možné vďaka jedinečným modulom rezonančných referenčných tlakových snímačov (Q-RPT) firmy Fluke Calibration / DHI.

  Príslušenstvo

  • Samočistiaci odlučovač kvapalín SPLT pre prípojku Test prístroja PPC4
  • Referenčný tlakomer s vonkajšími snímačmi Q-RPT a / alebo pre funkciu AutoZero v absolútnom režime. Pozri katalóg RPM4
  • Prepravný kufor
  • Súprava pre montáž do štandardných prístrojových skríň 19 „(4U)
  • Jednotka s dvoma objemami PK-PPC-BG-DVU pre použitie so snímačom BG15K
  • Výveva s príslušenstvom pre prípojku EXHAUST (odfuk)
  • Kalibračný program COMPASS for Pressure pre automatizáciu priebehu kalibrácie, zber dát a tvorbu kalibračných listov

  Kompletná rada regulátorov/kalibrátorov Fluke Calibration/DHI

  PPC4 pokrýva rozsah až do 14 MPa s tlakovým médiom plyn.

  Ďalšie regulátory/kalibrátory Fluke Calibration/DHI rozširujú rozsah:

  • PPCH-G: až do 100 MPa s tlakovým médiom plyn
  • PPCH: až do 200 MPa (30,000 psi) s tlakovým médiom olej

  Referenčný tlakomer RPM4

  Referenční tlakoměr RPM4
  Kalibrátor Fluke Calibration / DHI RPM4 môže pre rozšírenie rozsahu systému PPC4 poskytovať jeden alebo dva vonkajšie snímače Q-RPT.

   

   

  Dokument

  Jazyk

  Katalógový list PPC4  EN flag
  Prehľadový katalóg Fluke  CS Flag

  Novinky